TRANG THÔNG TIN TRỢ CẤP NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

TRA CỨU THÔNG TIN
QUẢN TRỊ DỮ LIỆU
THỐNG KÊ DỮ LIỆU
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
  Quay về trang chủ


Toàn tỉnh Thái Bình hiện có : 66,921 người đang được hưởng trợ cấp thường xuyên
Tổng kinh phí trợ cấp thường xuyên 1 tháng : 96,748,358,000 VNĐ

Số người đang Online : 01 người
Số người đã truy cập tính đến thời điểm hiện tại : 306,850 người